Logo
Klik voor het woningen pagina Klik voor verbouwingen pagina Klik voor bedrijfsbouw pagina Klik voor bijgebouwen
 

Klik voor de homepage
Klik voor de contactpagina
 
Klik voor  plannen in ontwerp en in uitvoering

 

 


Bestemmingsplanprocedures

Een bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart voor o.a. een nieuw agrarisch bedrijf, een bedrijfverplaatsing (ruimte voor ruimte) en voor particulieren.

Na een onderhoud met de opdrachtgever, waarin de plannen worden overlegd, wordt eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen het huidige bestemmingsplan en de gemeentelijke en provinciale regels. Voor het opstarten van een procedure wordt  een goed onderbouwd verzoek bij de gemeente ingediend. Vervolgens worden er afspraken gemaakt voor o.a. het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing incl. onderzoeken op het gebied van flora/fauna, archeologie, geluid, milieu (geur), planschade etc., waarna het plan als (voor)ontwerp en vaststelling bij de gemeente ter inzage wordt gelegd.

VAB (Vrijkomende Agrarische Bedrijven)
In de agrarische sector zijn veel bedrijven die hun activiteiten beëindigen. Op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn beleidsregels gemaakt voor herbestemming van het agrarisch perceel met bebouwing of sloop van bebouwing voor een extra woning. Deze regels kunnen provinciaal en gemeentelijk verschillen.

Mantelzorg
Mantelzorg komt de laatste jaren steeds meer voor. De bestaande woning wordt dan uitgebreid met een aparte ruimte voor de ouders of er wordt een vrijstaande ruimte gecreëerd. Bij deze vorm is overleg met de gemeente belangrijk, omdat ook hiervoor bepaalde regels zijn opgesteld. Per gemeente kunnen deze regels verschillen b.v. qua maximale oppervlakte etc.


x